Основні статті:

 • 1. Козловський С. В. Стратегічне управління розвитком регіональних економічних систем / С. В. Козловський // Економіка України. – 2011. - №4. – С.28-38.
 • 2. Козловський С. В. Управління стійкістю макроекономічної системи України з використанням інноваційних технологій моделювання / С. В. Козловський // Економічні науки : зб. наук. праць Вінн. нац. аграр. ун-ту. – 2010. – Вип. 3. – С. 44–63. (1,125 друк. арк.).
 • 3. Козловський С. В. Сучасні підходи до стратегічного управління регіональною соціально-економічою системою / С. В. Козловський // Економіка розвитку. – 2010. – № 1 (53). – С. 18–22. (0,812 друк. арк.).
 • 4. Козловський С. В. Структурно-логічна модель управління стратегічним економічним потенціалом сучасних економічних систем / С. В. Козловський // Наука й економіка. – 2010. – № 1 (17). – С. 218–227. (0,812 друк. арк.).
 • 5. Козловський С. В. Стратегічний аналіз розвитку регіональних економічних систем [Електронний ресурс] / С. В. Козловський // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». – 2010. – № 4. – Режим доступу до журн. : http://www.economy.nayka.com.ua/. (0,937 друк. арк.).
 • 6. Козловський С. В. Стратегічне управління розвитком регіональних економічних систем [Електронний ресурс] / С. В. Козловський // Електронне фахове видання «Ефективна економіка». – 2010. – № 9. – Режим доступу до журн. : http://www.economy.nayka.com.ua/. (1,062 друк. арк.).
 • 7. Козловський С. В. Роль стратегічного економічного потенціалу в управлінні факторами розвитку сучасних економічних систем / С. В. Козловський // Економіка та держава. – 2010. – № 2. – С. 55–58. (0,625 друк. арк.).
 • 8. Козловський С. В. Економічна політика як базовий елемент механізму управління факторами розвитку сучасних економічних систем / С. В. Козловський // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 1 (103).–С. 13–20. (0,5 друк. арк.).
 • 9. Козловський С. В. Парадигма державного регулювання сучасних економічних систем / С. В. Козловський // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць. – 2010. – № 2 (102). – С. 17–21. (0,562 друк. арк.).
 • 10. Козловський С. В. Моделювання стійкості економічної системи України на основі нечіткої логіки / С. В. Козловський // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць. – 2010. – № 9 (109). – С. 62–73. (1,062 друк. арк.).
 • 11. Козловський С. В. Методологічні основи розробки системи індикативного планування в регіоні / С. В. Козловський // Регіональна економіка. – 2010. – № 1 (55). – С. 32–38. (0,687 друк. арк.).
 • 12. Козловський С. В. Формування виробничої програми мікроекономічних систем методом матричних моделей / С. В. Козловський // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – 2009. – Т. IV, Вип. 252. – С. 847–854. (0,562 друк. арк.).
 • 13. Козловський С. В. Фінансові інструменти забезпечення інвестиційно-структурної стійкості сучасних економічних систем / С. В. Козловський // Вісн. Хмельн. нац. ун-ту. – 2009. – № 1(125). – С.136–141. (0,437 друк. арк.).
 • 14. Козловський С. В. Типологія моделей розвитку сучасних економічних систем / С. В. Козловський // Економічна теорія. – 2009. – № 4. – С.5–15. (1,18 др. арк.).
 • 15. Козловський С. В. Синергетичне представлення еволюції і стійкості відкритої економічної системи / С. В. Козловський // Зб. наук. праць Вінн. держ. аграр. ун-ту. – 2009. – Вип. 37. – С. 51–60. (0,562 друк. арк.).
 • 16. Козловський С. В. Концепції реструктуризації при управлінні та забезпеченні стійкості виробничих систем / С. В. Козловський // Держава та регіони. – 2009. – № 2. – С. 87–91. (0,625 друк. арк.).
 • 17. Козловський С. В. Концептуальна модель механізму управління факторами економічного розвитку сучасних економічних систем / С. В. Козловський // Економіка і регіон : наук. вісн. Полт. нац. техн. ун-ту ім. Ю. Кондратюка. – 2009. – № 2 (21). – С. 98–103. (0,75 друк. арк.).
 • 18. Козловський С. В. Управління економічними системами на основі моделі достатності ознак рівної ефективності господарських альтернатив / С. В. Козловський // Вісн. Хмельн. нац. ун-ту. – 2008. – Т. 3, № 3 (111). – С. 30–34. (0,312 друк. арк.).
 • 19. Козловський С. В. Проблеми управління і моделювання стійкості економічних систем: теоретичний аспект / С. В. Козловський // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – 2008. – Т. IV, Вип. 222. – С. 965–970. (0,375 друк. арк.).
 • 20. Козловський С. В. Методологія і математичні інструменти представлення економічних структур / С. В. Козловський // Зб. наук. праць Вінн. держ. аграр. ун-ту. – 2008. – Вип. 36. – С. 53–56. (0,25 друк. арк.).
 • 21. Козловський С. В. Концептуальні моделі системної структури державного рівня / С. В. Козловський // Держава та регіони. – 2008. – № 2. – С. 69–74. (0,625 друк. арк.).
 • 22. Козловський С. В. Композиція економічних структур як складне структурне об’єднання (інтеграція) / С. В. Козловський // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – 2008. – Т. IV, Вип. 236.–С. 953–957. (0,375 друк. арк.).
 • 23. Козловський С. В. Державне регулювання розвитку економіки на основі моделі рівноефективних варіантів перспективних господарських рішень / С. В. Козловський // Зб. наук. праць Вінн. держ. аграр. ун-ту. – 2008. – Вип. 33. – С. 142–151. (0,562 друк. арк.).
 • 24. Козловський С. В. Роль і місце міжгалузевого балансу в аналізі стану і прогнозуванні динаміки економічних систем / С. В. Козловський // Вісн. Хмельн. нац. ун-ту. – 2007. – № 2 (91). – С. 145–148. (0,25 друк. арк.).
 • 25. Козловський С. В. Предметна область побудови формальних моделей економічних систем: структура, зміст, принципи / С. В. Козловський // Вісн. Хмельн. нац. ун-ту. – 2007. – № 2 (91). – С. 137–145. (0,625 друк. арк.).
 • 26. Козловський С. В. Концепція і формалізація подання економічних систем на основі моделі семантичної мережі / С. В. Козловський // Держава та регіони. – 2007. – № 3. – С. 104–108. (0,625 друк. арк.).
 • 27. Козловський С. В. Аналіз основних методів побудови економіко-математичних моделей економічних систем / С. В. Козловський // Зб. наук. праць Вінн. держ. аграр. ун-ту. – 2007. – Вип. 32. – С. 83–89. (0,5 друк. арк.).