Монографії

monog derj uprav

Забезпечення стійкого економічного розвитку агропромислового
комплексу регіону, 2016 р.


Монографію присвячено питанням розробки теоретико-методичних основ управління стійким економічним розвитком агропромислового комплексу регіону. Досліджено концептуальні засади державного управління у сфері забезпечення стійкого розвитку аграрної галузі. Запропоновано економічний механізм управління стійкістю розвитку аграрної галузі Вінницької області. Розроблено економіко-математичну модель оцінки та прогнозування стійкості розвитку аграрної галузі регіону на основі застосування теорії нечіткої логіки.

monog derj uprav

Управління регіональною продовольчою безпекою в умовах
економічної нестабільності, 2015 р.


Монографію присвячено питанням розробки теоретико-методологічних основ управління регіональною продовольчою безпекою в умовах економічної нестабільності. Досліджено концептуальні засади державного управління у сфері забезпечення продовольчої безпеки України. Сформульовано механізми реалізації політики продовольчої безпеки в регіоні з використанням узагальнених принципів та практичного досвіду високорозвинених країн світу. Розроблено модель оцінювання та прогнозування рівня регіональної продовольчої безпеки на основі застосування теорії нечіткої логіки.

monog derj uprav

Управління економічними відносинами підприємств молокопродуктового
підкомплексу аграрної галузі України, 2013 р.


Монографію присвячено питанням розробки методичних підходів до оцінювання рівня ефективності економічних відносин підприємств з виробництва молока та його переробки з використанням найсучасніших економіко-математичних теорій. Досліджено теоретичні основи розвитку економічних взаємовідносин підприємств молокопродуктового підкомплексу аграрної галузі України. Визначено та узагальнено напрями вдосконалення системи управління економічними відносинами підприємств молокопродуктового підкомплексу аграрної галузі України.

monog derj uprav

Державне управління розвитком електроенергетики в контексті
європейської інтеграції України, 2012 р.


Монографію присвячено питанням розробки концепції державного управління розвитком електроенергетики в контексті європейської інтеграції України. Досліджено теоретичні основи державного управління та розроблено перспективні завдання державного управління в галузі електроенергетики. Визначено та узагальнено напрями реформування електроенергетичної галузі згідно із взятими Україною на себе зобов’язаннями щодо впровадження енергетичних норм та адаптації її законодавства до законодавства Європейського Союзу.

monog mak model

Управління сучасними економічними системами,
їх розвитком та стійкістю, 2010 р.


Монографію присвячено питанням розробки концепції управління сучасними економічними системами, їх стійкістю та факторами розвитку. Автором досліджено особливості функціонування сучасних економічних систем різних рівнів (мікро-, мезо- і макрорівні) та механізми забезпечення їх стійкості. Сформульовано теоретичні положення і запропоновано інструментарій формального представлення економічних структур та їх складових. Досліджено теоретичні основи формування і функціонування регіональних економічних систем як об’єкта стратегічного управління, сформульовано сутність, принципи й особливості регіонального стратегічного управління. Зроблено рекомендації щодо оцінювання стратегічного економічного потенціалу сучасних економічних систем та визначено його роль в управлінні факторами розвитку. Розроблено інноваційну систему моделювання стійкості та розвитку економічної системи України.

monog yprav reg

Управління регіональними інвестиційними процесами в
агропромисловому комплексі, 2008 р.


Монографію присвячено питанням формування результативної системи управління регіональними інвестиційними процесами в агропромисловому комплексі. Пропонується удосконалений організаційно-економічний механізм управління та методологія оцінки інвестиційного клімату в агропромисловому комплексі з виокремленням його найважливіших складових. Сформульовано теоретичні положення щодо моделювання регіонального інвестиційного клімату в агропромисловому комплексі. Розглянуто можливість прийняття рішень з питань управління регіональними інвестиційними процесами в агропромисловому комплексі за допомогою системи підтримки прийняття рішень.

monog mod inves

Моделювання інвестиційних процесів в
агропромисловому комплексі України, 2007 р.


Монографію присвячено питанням моделювання інвестиційних процесів в агропромисловому комплексі України з використанням теорії нечіткої логіки. Запропоновано методологію оцінки інвестиційного клімату з виокремленням його найважливіших складових. Сформульовано теоретичні положення щодо можливості прогнозування інвестиційного клімату в економічних системах. Розглянуто можливість прийняття рішень з питань управління інвестиційними процесами в агропромисловому комплексі за допомогою системи підтримки прийняття рішень.

monog mak model

Макроекономічне моделювання та прогнозування
валютного курсу в Україні, 2005 р.


Монографію присвячено питанням розробки методів та моделей прогнозування валютного курсу в Україні, які базуються на теорії нечіткої логіки. Розроблено нову класифікацію методів прогнозування економічних процесів, проведено дослідження процесу формування валютного курсу в Україні, описано та систематизовано основні чинники, що впливають на формування курсу національної валюти. Запропоновано при моделюванні курсу валюти використовувати не тільки кількісні, але й якісні чинники, задані лінгвістично, а також ураховувати рефлексивні дії учасників валютного ринку. Розроблена модель прогнозування валютних курсів на основі теорії нечіткої логіки є універсальною і може бути використана для прогнозування будь-яких економічних показників і процесів.